Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl / Obligacje komunalne
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I N F O R M A C J A nr 5
  o czynnościach dotyczących emisji obligacji komunalnych

  W dniu 7 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 19 Burmistrz Ciechocinka mgr inż. Leszek Dzierżewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł zostanie przeprowadzona w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000,000,00 zł w 2012 roku. Umowa została zawarta z bankiem PKO BP z siedzibą w Warszawie wybranym spośród trzech banków, które odpowiedziały na zaproszenie do złożenia ofert. Bank reprezentował Pan Marcin Święcicki - Pełnomocnik.
  Umowa zawiera warunki, które były określone w zaproszeniu do złożenia ofert..

   

  sporządziła:
  mgr Małgorzata Szwajkowska
  Skarbnik Miasta

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-08 14:20:41 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 4564
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-08 14:20:41               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I N F O R M A C J A nr 4
  o czynnościach dotyczących emisji obligacji komunalnych

  W dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie zestawienia ofert złożonych w dniu 16 sierpnia 2011 roku na obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.765.000,00 zł i przedłożonej informacji o wielkości kosztów tej emisji, Burmistrz Ciechocinka dokonał wyboru banku, który zajmie się organizacją emisji.
  • Organizację emisji obligacji komunalnych GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK przeprowadzi:
   PKO Bank Polski
   ul. Puławska 15
   02-525 Warszawa

  W latach 2012-2019 Gmina z tytułu emisji poniesie łączne koszty w wysokości 2.739.000,00 zł, z czego prowizja wyniesie 10.000,00 zł, oprocentowanie obliczone na podstawie danych z 17.08.2011 r. wyniesie 2.729.000,00 zł.
  W dniu 23 sierpnia 2011 roku wszyscy oferenci zostali poinformowani pisemnie o wyborze organizatora emisji.

  sporządziła:
  mgr Małgorzata Szwajkowska
  Skarbnik Miasta

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-24 08:00:44 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 4584
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-24 08:00:44               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I N F O R M A C J A nr 3
  o czynnościach dotyczących emisji obligacji komunalnych

  Zestawienie ofert złożonych w dniu 16 sierpnia 2011 roku na obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.765.000,00 zł
  GMINA CIECHOCINEK

  Na podstawie złożonych ofert dokonano ich oceny pod względem jednego kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry łączne koszty emisji oferowane przez zainteresowane banki przedstawiają się następująco:

   Numer oferty  Nazwa banku  Prowizja  Odsetki  Łączne koszty emisji
   1  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
  13 000,00  2 964 000,00  2 977 000,00
   2  Spółdzielcza Grupa Bankowa
  Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
  ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
  9 765,00  2 736 000,00  2 745 765,00
   3  PKO Bank Polski
  ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
  10 000,00  2 729 000,00  2 739 000,00

   W wyniku obliczenia oprocentowania za lata 2012-2019 okazało się, że najatrakcyjniejsza jest oferta PKO BP. Prowizja określona została kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wysokość marży odsetkowej zaproponowano na poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. Przyjmując WIBOR 6M na poziomie 4,84% (na dzień 16.08.2011 r.), oprocentowanie na ten moment wyniesie 5,56% w skali roku. Zadłużenie Gminy z tytułu przedmiotowej emisji w 2012 roku będzie wynosiło 26,03% planowanych dochodów, natomiast spłata zadłużenia łącznie z oprocentowaniem wykazuje najwyższy wskaźnik w 2014 roku i będzie wynosiła 5,39%.

  sporządziła:
  mgr Małgorzata Szwajkowska
  Skarbnik Miasta

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-17 15:23:31 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 4590
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-17 15:23:31               Historia zmian
  informacje o obligacjachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I N F O R M A C J A nr 2
  o czynnościach dotyczących emisji obligacji komunalnych

  W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych wystosowanym w dniu 27 lipca 2011 roku do pięciu banków, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 sierpnia 2011 roku wpłynęły trzy oferty:
  1. Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
  2.  Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
  3. PKO Bank Polski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

  sporządziła:
  mgr Małgorzata Szwajkowska
  Skarbnik Miasta

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-17 10:36:25 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 4589
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-17 10:36:25               Historia zmian
  Informacja nr 1Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I N F O R M A C J A nr 1
  o czynnościach dotyczących emisji obligacji komunalnych

  Realizując zapisy § 9 pkt. 2) i 3) uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok oraz § 8 uchwały nr IX/52/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz Ciechocinka podjął decyzję o wystosowaniu zaproszenia do złożenia ofert na organizację emisji obligacji komunalnych:
  • - w 2011 roku na kwotę 7.765.000,00 zł,
  • - w 2012 roku na kwotę 2.000.000,00 zł.
  szczegóły informacji o emisji obligacji komunalnych (76 KB)

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-11 13:21:17 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 4594
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-11 13:21:17               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4031689 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij