Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl / Uzdrowisko
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

AKTUALNY PRZEBIEG STREF OCHRONY UZDROWISKOWEJ

 

 

Dodany 2016-01-08 10:50:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2103
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-01-08 10:53:50               Historia zmian
Publikacja 2016-01-08 10:54:22
UzdrowiskoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Niektóre przepisy prawne dotyczące funkcjonowania uzdrowisk i kierowania na leczenie uzdrowiskowe:

- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012r., poz. 651 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012r., poz.14)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz.835)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 161, poz.976) - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz U. Nr 47, poz. 346),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565),

- zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska. (MP Nr 45, poz. 228 z późn. zm.) ( w załączniku do zarządzenia wymieniono Ciechocinek),

NACZELNY LEKARZ UZDROWISKA :

Do zadań naczelnego lekarza uzdrowiska należy w szczególności:

  1. współdziałanie z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze danego województwa;
  2. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących pacjentów;
  3. monitorowanie i inicjowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych;
  4. przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych;
  5. zgłaszanie wniosków w sprawie stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
  6. współpraca z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców;
  7. zgłaszanie wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Naczelnego Lekarza Uzdrowiska powołuje i odwołuje Wojewoda.

Naczelny lekarz uzdrowiska prowadzi dokumentację związaną z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz ewidencję zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska.

Działalność naczelnego lekarza uzdrowiska jest finansowana ze środków właściwego wojewody.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012r., poz. 651 ze zm.).

Dodany 2003-09-19 12:53:54 przez BIP Administrator         Wyświetlony: 53776
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-03-06 10:41:54               Historia zmian [2]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  • Informacja o powołaniu Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Ciechocinek (358 KB)
  • Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój,lek. med. Izabela Kowacka (e-mail: ikowacka@bydgoszcz.uw.gov.pl; tel. (54) 416 18 00, wewn. 139) przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 12) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca w godz. 14.00-15.30.
Dodany 2012-10-15 13:45:01 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 5491
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-01-28 14:28:37               Historia zmian [1]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
    Tel: 544161800


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4031689 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij